ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2013 Pomáz, Kőfaragó u. 15., továbbiakban: "Eladó") az általa forgalmazott termékeket üzleti partnerei (továbbiakban "Vevő") részére a jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") mellett értékesíti:

Tartalomjegyzék

I.  HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartott adatai

II. Értelmező rendelkezések

III. ÁSZF hatálya

IV. Szerződés létrejötte

V. Szerződés teljesítése, szerződésszegés esetei és következményei

VI. Szállítás

VII. Fogyasztói szerződésekre vonatkozó tájékoztatás

VIII. Visszavételezés

IX.  Kellékszavatosság, Termékszavatosság

X.   Jótállás

XI. Szavatossági igény esetén történő eljárás

XII. Panaszkezelés

XIII. Egyéb kikötések 

I. HART-TECHNIK IPARI ESZKÖZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NYILVÁNTARTOTT ADATAI

cég elnevezése: HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság

cég rövidített elnevezése: HART-Technik Kft.

székhely: 2013 Pomáz, Kőfaragó u. 15.

cégjegyzékszám: 13-09-077521

nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

adószám: 10219106-2-13

EU adószám: HU10219106

Működési engedély száma: 477/2005

számlaszám: 10103874-45144500-00000001

nemzetközi számlaszám: HU50101038744514450000000001

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Ptk.: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Eladó: Közvetlen értékesítés esetén a HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Vevő: a Fogyasztó és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti körében eljáró személy  

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Az ÁSZF IX-X-XI. pontjában:

Jogosult: a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogok jogosultja

Kötelezett: az Eladó

Gyártó: a termék belföldi gyártója, import termék forgalomba hozatala esetén a HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás: az Eladó

III. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra a szerződésekre, melyeket az Eladó valamely Vevővel a jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint az egyedi szerződésből tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak ("Törvény").

IV. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Vevő a megrendelését írásban (levélben vagy e-mailben), szóban (személyesen vagy telefonon) vagy a Vállalati Portálon keresztül közölheti az Eladóval.

A megrendelésnek minimálisan tartalmaznia kell a Vevő adatait (név vagy vállalkozás megnevezése, lakcím vagy székhely, adószám, kapcsolattartó személy adatai), a megrendelt termékek adatait (típusát, jellemzőit, mennyiségét), illetve nyilatkozatot az ÁSZF rendelkezéseinek megismeréséről és elfogadásáról.

A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelést a Vevő részére visszaigazolja. A visszaigazolás történhet írásban (levélben vagy e-mailben szóban (telefonon) vagy a megrendelt termékről kiállított feladási értesítéssel, számlával vagy szállítólevéllel.

Eseti ill. egyedi beszerzésre kerülő termékek esetén a felek minden esetben írásbeli szerződést kötnek.

Eladó a szerződéseket egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatja, így azok a későbbiekben ennek segítségével visszakereshetőek.

A Vállalati Portálon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza.

V. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig a szállított termék ellenértékének illetve a szállítási költség megfizetésére köteles.

Eladó a termékeket a mindenkor hatályos nagykereskedelmi és Fogyasztói árlistákban illetve a honlapján meghatározott, a megrendelés időpontjában érvényes bruttó ár ellenében értékesíti. Eladó kiadványaiban és honlapján feltüntetett árak tartalmazzák a csomagolás költségeit, azonban nem tartalmazzák a szállítás és az utánvét költségét.

A mindenkor hatályos szállítási költségeket az Eladó az ÁSZF mellékleteként honlapján, a Cégünkről/ Szolgáltatásaink menüpont (https://hart.hu/szolgaltatasaink) alatt teszi közzé. 

Viszonteladó Vevők esetében a „normáláras” termékek listaárát a forgalom függvényében adott %-os kedvezmény illetve a számukra meghirdetett akció módosíthatja.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a kedvezmény mértékét időszakonként felülvizsgálja és a kedvezmény mértékét módosítsa, amiről a Vevőt a változás hatályba lépése előtt írásban értesíti.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Viszonteladó Vevők esetében az ún. 8 és 20 %-os szabály be nem tartása esetén a Vevő engedményét akár azonnali hatállyal csökkentse.

Nagykereskedelmi áron csak a ténylegesen, bizonyítottan szerszámkereskedelmi tevékenységet folytató partnereket szolgáljuk ki. Amennyiben a Viszonteladói státuszú (nagykereskedelmi áras) Vevővel bonyolított éves forgalom nem éri el a nettó 150.000,- Ft összeget, úgy fenntartjuk a jogot, hogy az adott partnert átminősítsük és a továbbiakban fogyasztói áron szolgáljuk ki.

Amennyiben a Vállalati Portálon viszonteladóként regisztrált partner a regisztrációtól számított egy évben nem vásárol, automatikusan átkerül fogyasztói áras besorolásba.

Abban az esetben, amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére valamely termékhez kapcsolódóan hibás ár kerül a Vállalati Portálon feltüntetésre - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra - az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Vevő a vételárat az Eladó által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett pénznemben és módon (banki átutalással, utánvéttel vagy készpénzzel) köteles megfizetni. Banki átutalás esetén a fizetési határidőt a számla tartalmazza.

Ha a Vevő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Az Eladó vételár követelésével szemben a Vevő beszámítással nem élhet, illetve a vételárat nem tarthatja vissza.

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155 §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni az Eladónak.

Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó választása szerint jogosult a Vevő teljesítését követelni, vagy a szerződéstől elállni és a termék visszaszolgáltatását, valamint felmerült kára megtérítését követelni.

Ha a Vevő az átvett termékek vételárát határidőre nem fizeti meg, úgy az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni, illetőleg újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

Eladó nettó 50.000- Ft alatti megrendelés esetén adminisztrációs és logisztikai költség címén nettó 1.500,- Ft felárat számít fel, ha

-          a Vevő a megrendelését más - a telephelyétől eltérő - szállítási címre kéri szállíttatni vagy

-          a raktárban kiadott termékek átvétele nem a Vevő által történik vagy

-          a Vevő egyes tételeket külön kér kiszedetni és/vagy számláztatni.

Eladó a „személyes átvétel” szállítási móddal rögzített megrendeléseket az áru átvételének elmulasztása miatt a megrendelés dátumától számított 8. munkanap elteltével törli.

VI. SZÁLLÍTÁS

A szállítást az Eladó saját fuvareszközzel vagy futárszolgálat közreműködésével végzi.

A kiszállítás az alábbi feltételek teljesülése esetén ingyenes: 

A kiszállítás minden kedves megrendelőnk számára elérhető szolgáltatás. 

  1. Fogyasztói áron nettó 30.000,- Ft feletti egy kartondobozba tehető és csomagolással együtt max. 20 kg súlyú megrendeléseiket, amennyiben azok terjedelme engedi (a futárszolgálat előírása szerint nem terjedelmes csomag)  futárszolgálattal vagy, ha a körfuvar útvonalába beleesik, saját fuvareszközzel ingyenesen szállítjuk ki.
  2. Rendszeresen vásárló, a körfuvarok útvonalába eső Viszonteladó partnereink számára, készleten levő termékre vonatkozóan, nettó 50.000,- Ft rendelési/számlázott érték felett ingyenes a körfuvarral történő kiszállítás.
  3. Rendszeresen vásárló a körfuvar útvonalából kieső Viszonteladó partnereink számára heti egy alkalommal egy darab csomagot a készleten levő termékre vonatkozó, nettó 50.000,- Ft rendelési/számlázott érték feletti, csomagolással együtt max. 20 kg súlyú megrendeléseiket, amennyiben azok terjedelme engedi (a futárszolgálat előírása szerint nem terjedelmes csomag) ingyenesen kiszállíttatjuk.

A fenti feltételek nem teljesülése esetén a szállítási költség ill. a fentieken túli többletköltség a Vevőt terheli.

A kiszállítás díját utólag a Vevőre terheljük, amennyiben téves rendelés miatt az érintett rendelés nem érte volna el a fentiekben részletezett ingyenességre jogosító értékhatárt.

Kiszállítást nagy terjedelem/súly esetén illetve körfuvar útvonalából kieső szállítási címre csak ún. célfuvar formájában vállalunk. Ennek lehetőségéről és feltételeiről munkatársainkkal kérjük, hogy szíveskedjenek külön egyeztetni.

A körfuvarok útvonalából kieső településekre ( pl. Ózd, Zalaegerszeg, Baja, Kalocsa, Bóly, Mohács, Barcs, Kiskunlacháza, Kiskőrös stb.) csak egyedi megállapodás tárgyát képező termékcsoport illetve értékhatár kikötés mellett vállalunk ingyenes kiszállítást.

Megrendelést csak Magyarország területére történő kiszállítással fogadunk.

A saját fuvareszközzel történő kiszállítás díja, amennyiben a körfuvar útvonalába eső címről van szó nettó 2.990,- Ft.

Kedd:

Pomáz- Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Pomáz

Pomáz-Kaposvár-Pécs-Szekszárd-Pomáz

Szerda

Pomáz-Mosonmagyaróvár-Sopron-Győr-Pomáz

Szerda minden páros héten:

Pomáz-Miskolc-Eger- Jászberény-Pomáz

Csütörtök:

Pomáz-Szombathely-Veszprém-Pomáz

Pomáz-Szeged-Kecskemét-Pomáz

Csütörtök minden páratlan héten:

Pomáz-Gyula-Békéscsaba-Hódmezővásárhely-Szeged-Kecskemét-Pomáz

Péntek

Budapest

Budapest környéke

Munkaszüneti nap illetve az emiatt elrendelt munkanap átrendezés esetén fenntartjuk a jogot az ettől való eltérésre.

Fenntartjuk a jogot, hogy a saját gépjárművel szállítás helyett futárszolgálattal szállítsunk, ebben az esetben a szállítási nap a mindenkori körfuvar napja +1 nap.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a körfuvarral történő szállításnál nem tudunk vevőink egyedi igényeihez ( pl. ebédszünet ) alkalmazkodni, a szállítás Vevőink nyitvatartási idejében bármikor történhet. A kiszállítást végző várakozási ideje egy címen legfeljebb 10 perc lehet, kérjük biztosítsanak lehetőséget a mielőbbi áruátvételre.

Eladó körfuvarral történő szállítást a szállítási napot megelőző munkanapon legkésőbb 14.00 óráig leadott megrendelések esetén vállal.

Tárgynapi csomagfeladásra vonatkozó megrendelést az adott napon 11,00-ig fogadunk.

A fenti időpontokat követően beérkezett rendeléseiket a következő munkanapon dolgozzuk fel.

Megrendelést csak Magyarország területére történő kiszállítással fogadunk.

Eladó pomázi telephelyén munkanapokon lehetőség van a személyes átvételre is, ebben az esetben szállítási költség nem terheli az ügyfelet.

Nyitva tartás: H-Cs 7.30-16.30, P 7.30-14.00

A szállításra megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a megrendelés visszaigazolása során kifejezetten vállalta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

A Vállalati Portálon történő vásárlás esetén az Eladó telefonon előzetesen egyezetett határidőben juttatja el a megrendelt termékeket a Vevő által megadott belföldi címre a megrendelés leadásának napját követő 6 munkanapon belül. A külföldre történő szállítás külön telefoni egyeztetés tárgya. Az Eladó a megrendelést követően tájékoztatja az ügyfelet a várható szállítási költségekről, amelynek alapján a Vevő a megrendelést kiszállítás előtt lemondhatja. Az Eladó fenntartja annak lehetőségét, hogy ha a megrendelt termék a raktárból elfogy, a megrendelést nem vagy csak részben tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Vevővel telefonon egyezteti a későbbi szállítást.

Bizonyos termékek megrendelése esetén a csomagként történő feladást nem tudjuk vállalni, ebben az esetben mindenképpen értesítjük a Vevőt, hogy csak körfuvar keretében lehetséges a szállítás. pl.  nyéláru, kanna, talicska stb. Ezen termékek honlapukon a „Nem postázható” cikkcsoportban szerepelnek.

A szállítás tarifáit Eladó az ÁSZF mellékleteként honlapján, a Szolgáltatások https://hart.hu/szolgaltatasaink menüpont alatt teszi közzé.

Eladó kijelenti, hogy a kiszállítást a Vevő nyitvatartási idejében bármikor végezheti, egyedi igényeket (pl. ebédszünet) nem tud figyelembe venni. A Vevő kötelessége, hogy a megrendelt terméket átvegye. Amennyiben Vevő nem lelhető fel a szállítás időpontjában a kért szállítási címen, úgy a szállítást végző gépkocsivezető folytatja útvonalát.

VII. FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztónak minősülő Vevő a megrendelt termék (több termék esetén az utolsó) kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Fogyasztó az elállási jogát az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja, melyet a határidő lejárta előtt, írásban köteles eljuttatni az Eladó részére (e-mail-ben: info@hart.hu, postai úton: 2013 Pomáz, Kőfaragó u. 15.). Ebből a célból a Fogyasztó az elállási mintát is alkalmazhatja, mely a https://hart.hu/nyomtatvanyok/ linken érhető el.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Amennyiben a termék kifejezetten a Fogyasztó kérésére, egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog.

Az elállási jog gyakorlása során a Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás a Fogyasztó részéről nem vezethet a joggal való visszaéléshez (Ptk. 1:5. §).

Az Eladó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Fogyasztó részére. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Fogyasztó a terméket utánvétes csomagként nem küldheti vissza.

A visszaküldés költségeit a Fogyasztó köteles viselni.

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza az Eladóhoz. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.

Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 48 órán belül lemondja, és előreutalással fizetett, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.

A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet az alábbi linken teljes terjedelmében elérhető:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

VIII. VISSZAVÉTELEZÉS 

Eladó a Vevő által átvett árut az átvételtől számított 2 héten hónapon belül, sértetlen egységcsomagban vételezi vissza, amely alkalmas az áru újraértékesítésére. Nem alkalmas újraértékesítésre a sérülést okozóan eltávolítható címkét illetve feliratot tartalmazó csomagolás. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a visszavételezést megtagadja, így árut csak szállításkori azonnali elállás illetve előzetes egyeztetés alapján vesz vissza. Eladó az azonnali elállás kivételével Viszonteladóitól csak az általuk kiállított szállítólevél kíséretében vesz vissza árut.

Visszavételi ár:

Szállításkori azonnali elállás esetén ill. ha a Vevő 1 héten belüli írásban jelzi a visszavételezési igényét a visszavételi ár megegyezik a számlázási árral.

Ha a Vevő - 1 héten túl, de 2 héten belül küldi vissza az árut, a visszavételi ár a számlázási ár 95 %-nak megfelelő összeg.

Eladó az átvételtől számított 2 héten túl nem vesz vissza árut, kivéve a tartozás fejében történő áru visszaszállítást, újraértékesítésre alkalmas csomagolásban. Ebben az esetben a visszavételi ár a számlázási ár 80 %-nak megfelelő összeg.

A Vevő téves megrendelése miatti jóváírás esetén Eladó nettó 500,- Ft/tételfajta adminisztrációs költséget jogosult felszámítani a jóváíró számlával egyidejűleg.

Egyedi – nem készletezett – csak külön rendelésre beszerzett termékekre Eladó csak írásban fogad el megrendelést. Ezeket a termékeket Vevő köteles átvenni és Eladó nem vételezi vissza.

A jelen pontban részletezett szabályok nem érintik az ÁSZF VI. pontjában rögzített Fogyasztói jogokat. 

IX. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Eladó kiadványaiban és honlapján feltüntetett műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméken fejlesztésüket célzó konstrukciós változtatásokat végezzen.

Amennyiben a megrendelésben, számlában vagy terméket kísérő egyéb okmányban nincs kifejezett utalás a minőségre, úgy Eladó a termék átlagos ipari minőségét szavatolja.

A termék mennyiségileg és minőségileg a terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően, a szállítólevél illetve számla ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.

Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli.

 

 

 

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termék hibája esetén a Vevő (jogosult) kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági jog érvényesítésének feltétele a termék Eladótól történő vásárlásának igazolása és a https://hart.hu/nyomtatvanyok/ linken elérhető Reklamáció nyomtatvány – a hiba pontos leírását tartalmazó - kitöltése.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

[Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

[A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás (Eladó) közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

[A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás (Eladó) közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a Fogyasztó és a vállalkozás (Eladó) közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(4) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

[Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

[Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 159-167 §-ban foglaltak az irányadóak. 

 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

[Termékszavatossági igény]

(1) Az Eladó által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a Gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági jog érvényesítésének feltétele a termék Gyártótól történő vásárlásának igazolása és a https://hart.hu/nyomtatvanyok/ linken elérhető Reklamáció nyomtatvány – a hiba pontos leírását tartalmazó - kitöltése.

(2) A Gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(3) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

[Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

(2) A Gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 159-167 §-ban foglaltak az irányadóak. 

X. JÓTÁLLÁS

Eladó a jelen ÁSZF szerint értékesített, jótállási jeggyel ellátott egyes termékeire jótállást vállal az ebben a pontban illetve a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel.

A jótállás időtartama 1 év. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a terméknek a Vevő részére történő átadása napjával kezdődik.

Eladó mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Eladó nem tartozik jótállással a természetes elhasználódásból származó, továbbá az olyan károkért, amelyek a hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

XI. SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

1. A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166 §)

4. A vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

6. Ha a vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

A kifogást írásban, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. Eladó követelheti a szavatossági/jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti számla bemutatását.

Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa.

Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

Ptk.

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

 

XII. PANASZKEZELÉS

A Fogyasztó a vállalkozásnak (eladó), illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint köteles eljárni.

 A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a Fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

h) a Fogyasztó adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás és a Fogyasztónak a tájékoztatás megértésére illetve az adatkezelés elfogadására tett nyilatkozata.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Fogyasztó kezdeményezheti Békéltető testület eljárását.

 

A HART-Technik Kft. együttműködési kötelezettséget vállal a Békéltető Testülettel.

 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. emelet 2.

levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.:81

telefon: +36/1-792-7881

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

A Fogyasztó panaszával fordulhat még:

Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalhoz

2000 Szentendre, Dózsa György út 8.

telefon: +36/26-501-920

e-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

 

Szentendrei Járásbírósághoz

2000 Szentendre, Dózsa György út 85.

tel: +36/26-311-118

XIII. EGYÉB KIKÖTÉSEK

A Vevő kötelessége, hogy a megrendelt termékeket átvegye és a leszállított termékeket mennyiségben és minőségben haladéktalanul ellenőrizze. Amennyiben ezt elmulasztja, utólagos reklamációt Eladónak nem kötelessége elfogadni.

Amennyiben a szállítást követő 1 napon belül jelzi Eladó központi adminisztrációja felé az esetleges szállítási eltérést, úgy az kivizsgálásra kerül.

Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

Vevő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére az Eladó rendszeres tájékoztató anyagokat ( árlisták, promóciók stb. )  küldjön e-mailen illetve postán.

A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződésre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2023.április 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.

 

Pomáz, 2023. április 1.

HART-Technik Kft.