ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az adatszolgáltatás önkéntes!


A HART-Technik Kft. számára kiemelten fontos és egyúttal kötelezettség is az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. A vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve hozzájárulunk a honlapot látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A hart.hu Vállalati Portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatvédelem elveinek betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza azokat az elveket, melyek a vonatkozó hatályos jogszabályoknak eleget téve meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat. Amennyiben a nyilatkozat tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az info@hart.hu e-mail címen. Ügyfeleink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Fontos megemlíteni, hogy a HART-Technik Kft. alapvetően viszonteladó partnerei számára fejlesztette ki a Vállalati Portálját, de nem utasítja vissza a magánszemély vásárlókat sem.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: HART-Technik Kft.

 Az adatkezelő székhelye: 2013 Pomáz, Kőfaragó u. 15.

Az adatkezelő levelezési címe: 2013 Pomáz, Pf. 83.

Az adatkezelő e-mail címe: info@hart.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 36 26 525 680

Az adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-66288/2013

Honlap:  https://www.hart.hu

I. Adatkezelés elvei

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II. Célok és alkalmazási gyakorlat

1. Személyes adatot ügyfeleinktől kizárólag a szerződéses kötelezettségünk teljesítése céljából kérünk és a felhasználó önkéntesen dönt a kért információk megadásáról. A honlapunkon a felhasználói regisztrációhoz is csupán néhány személyes adatot kérünk megadni, különben a ügyfelünk nem tudja megrendelését leadni.

2. Jelen Nyilatkozat az ügyfelek nem nyilvánosságra szánt, hanem a HART-Technik Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Az átadott adatok kezelője a HART-Technik Kft. a hart.hu honlap üzemeltetője.

3. Amikor ügyfeleink honlapunk oldalain tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Bizonyos esetekben azonban az adatkezelő által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

4. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, demográfiai adatokat pedig nem kérünk.

5. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk tovább harmadik fél számára.

6. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

7. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció - online adatkezelés - során, mind az adatok tárolása, őrzése - offline adatkezelés - során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

8. Az adatkezelő ügyfelei számára bármilyen üzenetet, tájékoztatást csak az érintettek előzetes kérésére küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Ún. klasszikus hírlevelet a HART-Technik Kft. nem küld. Azok az érintettek, akik úgy döntenek, hogy a későbbiekben nem kívánnak még a havi akciókról, árváltozásokról sem e-mailt kapni, az info@hart.hu e-mail címre küldött üzenet segítségével azt lemondhatják. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy vegyék fontolóra ezen döntésüket, mivel a HART-Technik Kft. csak olyan üzeneteket küld az ügyfelei részére, amelyek a megrendelések teljesítésével vannak összefüggésben ( rendelési hátralék beérkezés, árlista, árváltozás, akció, eltérő szállítási rend stb.).

III. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az hart.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv 13/A § (1 - 5) bekezdések. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdése: közvetlen üzletszerzés céljára történő adatkezelés.

IV. A kezelendő adatok meghatározása

Az adatkezelő által kezelendő adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, esetén. Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.

VI. Az adatok felhasználásának célja

A HART-Technik Kft. Kft., mint a hart.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, termék értékesítésre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

VII. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

Adatkezelő az ügyfél által a hart.hu oldalon az ügyfelek által megadott adatokat - név, lakcím, telefonszám, e-mail cím az ügyfél hozzájárulásával átadja az adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló személyeknek, a HART-Technik Kft. Kft., mint a hart.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

VIII. Kiegészítő tájékoztatás a közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről

A HART-Technik Kft. Kft. tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló felhasználókat, hogy,

(2)   az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása,

(4)   az érintettek adatait csak az adatkezelők munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben,

ˇ         a tájékoztatáshoz való jog,

ˇ         az adatok törléséhez való jog,

ˇ         a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az HART-Technik Kft-től a személyes adatai kezeléséről. Az HART-Technik Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az HART-Technik Kft. a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az HART-Technik Kft. legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az HART-Technik Kft. legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az HART-Technik Kft.t törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az HART-Technik Kft. jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az HART-Technik Kft. zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ˇ         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az HART-Technik Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha a HART-Technik Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

XI. Jogorvoslati lehetőségek

Az Infotv. rendelkezései értelmében a HART-Technik Kft-nek, mint Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

A HART- Technik Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.