HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2013 Pomáz, Rózsa u. 17., továbbiakban: "Eladó") az általa forgalmazott termékeket üzleti partnerei (továbbiakban "Vevő") részére a jelen Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") mellett értékesíti:

Tartalomjegyzék

I.  HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nyilvántartott adatai

III. ÁSZF hatálya

V. Szerződés teljesítése, szerződésszegés esetei és következményei

VII. Fogyasztói szerződésekre vonatkozó tájékoztatás

IX.  Kellékszavatosság, Termékszavatosság

XI. Szavatossági igény esetén történő eljárás

-          a Vevő a megrendelését más - a telephelyétől eltérő - szállítási címre kéri szállíttatni vagy

-          a Vevő egyes tételeket külön kér kiszedetni és/vagy számláztatni.

Eladó a „személyes átvétel” szállítási móddal rögzített megrendeléseket az áru átvételének elmulasztása miatt a megrendelés dátumától számított 8. munkanap elteltével törli.

VI. SZÁLLÍTÁS

A szállítást az Eladó saját fuvareszközzel vagy a posta illetve futárszolgálat közreműködésével végzi.

Eladó pomázi telephelyén munkanapokon lehetőség van a személyes átvételre is, ebben az esetben szállítási költség nem terheli az ügyfelet.

Nyitva tartás: H-Cs 7.30-16.30, P 7.30-14.00

A szállításra megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a megrendelés visszaigazolása során kifejezetten vállalta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

A Vállalati Portálon történő vásárlás esetén az Eladó telefonon előzetesen egyezetett határidőben juttatja el a megrendelt termékeket a Vevő által megadott belföldi címre a megrendelés leadásának napját követő 6 munkanapon belül. A külföldre történő szállítás külön telefoni egyeztetés tárgya. Az Eladó a megrendelést követően tájékoztatja az ügyfelet a várható szállítási költségekről, amelynek alapján a Vevő a megrendelést kiszállítás előtt lemondhatja. Az Eladó fenntartja annak lehetőségét, hogy ha a megrendelt termék a raktárból elfogy, a megrendelést nem vagy csak részben tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Vevővel telefonon egyezteti a későbbi szállítást.

A postai úton történő 1 munkanapos időgarantált nem portós csomag és a futárral történő szállítás tarifáit Eladó az ÁSZF mellékleteként honlapján, a Szolgáltatások menüpont alatt teszi közzé. Eladó a posta illetve a futárszolgálat késedelmes szállítása esetén a felelősségét kizárja.

Eladó tárgynapot követő napra történő kiszállításra hétfőtől csütörtökig 14.30 óráig, pénteken 13,00 óráig fogad megrendelést, a később leadott megrendelések esetén Eladó nem tudja garantálni a tárgynapon történő postára adást.

 

Bizonyos termékek megrendelése esetén a csomagként történő feladást nem tudjuk vállalni, ebben az esetben mindenképpen értesítjük a Vevőt, hogy csak körfuvar keretében lehetséges a szállítás. pl.  nyéláru, kanna, talicska stb. Ezen termékek honlapukon a „Nem postázható” cikkcsoportban szerepelnek.

A saját fuvareszközzel körszállítás útján történő szállításra vonatkozó tájékoztatót Eladó az ÁSZF mellékleteként honlapján, a https://www.hart.hu/Pages/Szolgaltatasok/ elérhetőségen teszi közzé.

Eladó kijelenti, hogy a kiszállítást a Vevő nyitvatartási idejében bármikor végezheti, egyedi igényeket ( pl. ebédszünet ) nem tud figyelembe venni. A Vevő kötelessége, hogy a megrendelt terméket átvegye. Amennyiben Vevő nem lelhető fel a szállítás időpontjában a kért szállítási címen, úgy a szállítást végző gépkocsivezető folytatja útvonalát.

VII. FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A Fogyasztó  és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztónak minősülő Vevő a megrendelt termék (több termék esetén az utolsó) kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Fogyasztó az elállási jogát az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja, melyet a határidő lejárta előtt, írásban köteles eljuttatni az Eladó részére ( e-mail-ben: info@hart.hu, postai úton: 2013 Pomáz, Pf. 83. vagy faxon: 36 26 326 330). Ebből a célból a Fogyasztó az elállási mintát is alkalmazhatja, mely a https://www.hart.hu/Pages/Letoltesek/ linken érhető el.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Amennyiben a termék kifejezetten a Fogyasztó kérésére, egyedi megrendelése alapján került beszerzésre, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog.

Az elállási jog gyakorlása során a Fogyasztó jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás a Fogyasztó részéről nem vezethet a joggal való visszaéléshez (Ptk. 1:5. §).

Az Eladó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Fogyasztó részére. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Fogyasztó a terméket utánvétes csomagként nem küldheti vissza.

A visszaküldés költségeit a Fogyasztó köteles viselni.

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza az Eladóhoz. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé.

Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 48 órán belül lemondja, és előreutalással fizetett, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.

A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet az alábbi linken teljes terjedelmében elérhető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

VIII. VISSZAVÉTELEZÉS 

Eladó a Vevő által átvett árut az átvételtől számított 1 hónapon belül, sértetlen egységcsomagban vételezi vissza, amely alkalmas az áru újraértékesítésére. Nem alkalmas újraértékesítésre a sérülést okozóan eltávolítható címkét illetve feliratot tartalmazó csomagolás. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a visszavételezést megtagadja, így árut csak szállításkori azonnali elállás illetve előzetes egyeztetés alapján vesz vissza. Eladó az azonnali elállás kivételével Viszonteladóitól csak az általuk kiállított szállítólevél kíséretében vesz vissza árut.

Visszavételi ár:

Szállításkori azonnali elállás esetén  ill. ha a Vevő 1 héten belüli írásban jelzi a visszavételezési igényét a visszavételi ár megegyezik a számlázási árral.

Ha a Vevő - 1 héten túl, de 1 hónapon belül küldi vissza az árut, a visszavételi ár a számlázási ár 95 %-nak megfelelő összeg.

Eladó az átvételtől számított egy hónapon túl nem vesz vissza árut, kivéve a tartozás fejében történő áru visszaszállítást, újraértékesítésre alkalmas csomagolásban. Ebben az esetben a visszavételi ár a számlázási ár 80 %-nak megfelelő összeg.

A Vevő téves megrendelése miatti jóváírás esetén Eladó nettó 500,- Ft/tételfajta adminisztrációs költséget jogosult felszámítani a jóváíró számlával egyidejűleg.

Egyedi – nem készletezett – termékekre Eladó csak írásban fogad el megrendelést. Ezeket a termékeket Eladó nem vételezi vissza.

A jelen pontban részletezett szabályok nem érintik az ÁSZF VI. pontjában rögzített Fogyasztói jogokat. 

IX. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

Eladó kiadványaiban és honlapján feltüntetett műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméken fejlesztésüket célzó konstrukciós változtatásokat végezzen.

Amennyiben a megrendelésben, számlában vagy terméket kísérő egyéb okmányban nincs kifejezett utalás a minőségre, úgy Eladó a termék átlagos ipari minőségét szavatolja.

A termék mennyiségileg és minőségileg a terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően, a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.

Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelt termék hibája esetén a Vevő (jogosult) kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A kellékszavatossági jog érvényesítésének feltétele a termék Eladótól történő vásárlásának igazolása és a  https://www.hart.hu/Pages/Letoltesek/ linken elérhető Reklamáció nyomtatvány – a hiba pontos leírását tartalmazó - kitöltése.

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

[Áttérés más kellékszavatossági jogra]

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

[A hiba közlése]

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás (Eladó) közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

[A kellékszavatossági igény elévülése]

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás (Eladó) közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a Fogyasztó és a vállalkozás (Eladó)  közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(4) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

[Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

[Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 159-167 §-ban foglaltak az irányadóak. 

TERMÉKSZAVATOSSÁG

[Termékszavatossági igény]

(1) Az Eladó által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(3) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

[Közlési és igényérvényesítési határidők]

(1) A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 159-167 §-ban foglaltak az irányadóak. 

 

X. JÓTÁLLÁS

Eladó a jelen ÁSZF szerint értékesített, jótállási jeggyel ellátott egyes termékeire jótállást vállal az ebben a pontban illetve a jótállási jegyen feltüntetett feltételekkel.

A jótállás időtartama 1 év. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a terméknek a Vevő részére történő átadása napjával kezdődik.

Eladó mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Eladó nem tartozik jótállással a természetes elhasználódásból származó, továbbá az olyan károkért, amelyek a hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termék nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

XI. SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

1. A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166 §)

4. A vállalkozás a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

6. Ha a vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

7. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

A kifogást írásban, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. Eladó követelheti a szavatossági/jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti számla bemutatását.

Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa.

Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

Ptk.

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

XII. EGYÉB KIKÖTÉSEK

A Vevő kötelessége, hogy a megrendelt termékeket körfuvarral történő szállításkor tételesen átvegye. Amennyiben ezt elmulasztja, utólagos reklamációt Eladónak nem kötelessége elfogadni.

Amennyiben a szállítást követő 1 napon belül jelzi Eladó központi adminisztrációja felé az esetleges szállítási eltérést, úgy az kivizsgálásra kerül.

Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

Vevő jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy részére az Eladó rendszeres tájékoztató anyagokat ( árlisták, promóciók stb. )  küldjön e-mailen illetve postán.

A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződésre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseire.

A szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek kölcsönösen alávetik magukat hatáskörtől függően a Budakörnyéki Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF 2017. május 2-án lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.

Pomáz, 2017. április 27.

HART-Technik Kft.