Adatok
LOGIN és a JELSZÓ nem tartalmazhat ékezetes karaktereket!!!
Kérjük kedves Partnereinket, hogy az ÜGYFÉLKÓD mezőbe az ügyintézőnktől kapott adatot szíveskedjenek feltüntetni, így jelentősen meggyorsul a regisztráció folyamata.
A regisztrációjukat visszaigazoló e-mailre kattintva tudják regisztrációjukat megerősíteni.

Adatok

Regisztráció típusa Magánszemély Cég

Felhasználó ** Belépéshez szükséges adatok
Kapcsolattartó
Login
Jelszó
Jelszó megint
Telefon
Email

Számlázási adatok** A számlázáshoz szükséges adatok
Név
Irányítószám
Település
Cím
Adószám
Cégjegyzékszám
Ügyfélkód

Posta cím
Irányítószám Település
Cím

Megjegyzés

Hírlevél** Heti vagy havi rendszerességgel küldött email, melyben tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket
az aktuális akciókról, új áruk érkezéséről.
  Kérek Nem kérek
Fájlok feltöltése
Fájlok kiválasztása...
Általános szerződési feltételek

A HART-Technik Ipari Eszközkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2013 Pomáz, Rózsa u. 17., továbbiakban: "Eladó") az általa forgalmazott termékeket üzleti partnerei (továbbiakban együtt: "Vevő") részére a jelen általános szerződési feltételek ("ÁSZF") mellett értékesíti:

 I. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra a szerződésekre (szállításra vagy telephelyi értékesítésre), amelyet az Eladó valamely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt. A szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint az egyedi szerződésből tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. Az egyedi szerződés megkötésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Jelen ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Jelen ÁSZF-ben, valamint az egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak ("Törvény").

A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A megrendelés írásban (levélben vagy telefax útján), szóban (telefonon), elektronikus levélben, vagy ráutaló magatartással (webáruházban) történhet.

A megrendelésnek minimálisan tartalmaznia kell a Vevő adatait (név vagy vállalkozás megnevezése, lakcím vagy székhely, adószám, kapcsolattartó személy adatai), a megrendelt termékek adatait (típusát, jellemzőit, mennyiségét), nyilatkozatot az ÁSZF elfogadásáról. Az ÁSZF elfogadása úgy is történhet, hogy a Vevő a számlát vagy a szállítólevelet utólag aláírja.

A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a megrendelést visszaigazolja. A visszaigazolás történhet írásban (levélben vagy telefax útján), szóban (telefonon), elektronikus levélben vagy ráutaló magatartással (a megrendelt termékről kiállított feladási értesítéssel, számlával vagy szállítólevéllel).

Eseti ill. egyedi beszerzésre kerülő termékek esetén a felek minden esetben írásbeli szerződést kötnek.

A webáruházban történő vásárlás esetén a felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak.

A szerződés alapján az Eladó a termékek átadására (szállítására), a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.

III. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Eladó a termékeket a mindenkor hatályos viszonteladói és vásárlói Árlistákban meghatározott ellenérték fejében értékesíti, amelyeken feltünteti az Árlista kibocsátásának időpontját és időbeli hatályát. Eladó kiadványaiban és honlapján feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Az árak tartalmazzák a csomagolás költségeit, valamint viszonteladók esetében a nettó harmincötezer forint feletti, webáruházban a vásárlói besorolásúak esetén a nettó tizenkétezer forint feletti megrendelés esetén a felmerülő szállítási költségeket a Vevő telephelyéig, kereskedőknél abban az esetben, ha a szállítás a jelenleg gyakorlat szerinti körfuvarral történik. A fenti összeghatár alatti megrendelés és sürgős szállítási igény esetén a szállítási költség a Vevőt terheli.

Kereskedők esetében a listaárat a forgalom függvényében adott %-os kedvezmény módosítja. A kedvezmény mértéke naptári negyedévenként felülvizsgálatra kerül.

Eladó fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli esetekben az árakat az Árlistától eltérő összegben állapítsa meg, feltéve, hogy erről a körülményről a Vevőt előzetesen értesíti.

Vevő a vételárat az Eladó által kiállított számla ellenében, a számlán feltüntetett módon, banki átutalással, készpénz-átutalási postautalvánnyal vagy készpénzzel köteles megfizetni. Banki átutalás esetén a fizetési határidőt a számla tartalmazza.

Ha a Vevő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Az Eladó vételár követelésével szemben a Vevő beszámítással nem élhet, illetve a vételárat nem tarthatja vissza.

Késedelmes fizetés esetén a Vevő évi 12 %-os mértékű késedelmi kamatot is kötelesmegfizetni, amelynek mértékéről az Eladó értesítést küld. Harminc napot meghaladó fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a szerződéstől elállni, és a termék visszaszolgáltatását és kára megtérítését követelni.

Ha a Vevő az átvett termékek vételárát határidőre nem fizeti meg, illetve a Vevő bonitása (a teljesített forgalom és a fizetési fegyelem) alapján az Eladó által előzetesen meghatározott hitelkeretet kimeríti, úgy az Eladó jogosult a Vevő további megrendeléseinek teljesítését felfüggeszteni, illetőleg újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

Eladó kifejezetten fenntartja a termékekre vonatkozó tulajdonjogát a termékek teljes vételárának kifizetéséig. A tulajdonjog fenntartásának időtartama alatt a Vevő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni, bérbe- vagy használatba adni, azt megterhelni vagy azzal egyéb módon rendelkezni.

IV. SZÁLLÍTÁS

A szállítást az Eladó, a posta vagy csomagküldő szolgálat végzi.

Társaságunk pomázi telephelyén munkanapokon lehetőség van a személyes átvételre is, ebben az esetben szállítási költség nem terheli az ügyfelet.

Nyitva tartás: H-Cs 7.30-16.30, P 7.30-14.00

A szállításra megszabott határidő csak abban az esetben kötelező az Eladóra nézve, ha azt a megrendelés visszaigazolása során kifejezetten vállalta. Ilyen esetben sem felel azonban olyan, rajta kívül álló külső körülmények miatt a teljesítésben bekövetkezett késedelemért, amelyek a megrendelés visszaigazolásának időpontjában megfelelő gondossággal sem voltak előreláthatóak, s amelyeket bekövetkezésükkor ésszerű intézkedésekkel nem lehetett kiküszöbölni vagy elhárítani.

A webáruházban történő vásárlás esetén az Eladó telefonon előzetesen egyezetett határidőben juttatja el a megrendelt termékeket a vevő által megadott belföldi címre a megrendelés leadásának napját követő 1-6 munkanapon belül. A külföldre történő szállítás külön telefoni egyeztetés tárgya. Minden harmincötezer, illetve tizenkétezer forint alatti megrendelés esetén az Eladó a megrendelést követően tájékoztatja az ügyfelet a várható szállítási költségekről, amelynek alapján a Vevő a megrendelést kiszállítás előtt lemondhatja. Az Eladó fenntartja annak lehetőségét, hogy ha a megrendelt termék a raktárból elfogy, a megrendelést nem vagy csak részben tudja teljesíteni. Ebben az esetben a Vevővel telefonon egyezteti a későbbi szállítást.

A postai úton történő 1 munkanapos időgarantált nem portós csomag szállítás tarifái az alábbiak:

0,1-5 kg                830,- Ft ÁFA

5,1-10 kg             1.005,- Ft ÁFA

10,1-15 kg           1.140,- Ft ÁFA

15,1-20 kg           1.215,-Ft ÁFA

20,1-25 kg           1.335,-Ft ÁFA

25,1-30 kg           1.500,-Ft ÁFA

Az értéknyilvánítást 50.000,- Ft összegig a fenti árak tartalmazzák.

Az értéknyilvánítás díja 50.000,- Ft felett, minden megkezdett 10.000,- Ft után 250,- Ft ÁFA.

Az utánvétel díja 360,- Ft ÁFA.

Tárgynapi postai feladásra 14.00 óráig tudunk rendelést fogadni.

V. ELÁLLÁS

Eladó fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra, ha a megrendelés visszaigazolása és a szállítás teljesítése között eltelt időben Vevő gazdasági körülményeiben olyan változások következnének be, amelyek miatt Eladó vételár követelésének megfizetése bizonytalanná válik.

A webáruházban történő vásárlás esetén a Vevő - ha nem felel meg számára a megrendelt termék - azt postafordultával kicserélheti. Ebben az esetben a postaköltség a Vevőt terheli, és a termék árából visszatérítést nem igényelhet.

A webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A rendelet szerint fogyasztónak minősülő vevő a szerződéstől, a megkötéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat az alábbi feltételekkel:

A 17/1999.(II.5.) Kormányrendeletet az alábbi linkre kattintva teljes terjedelmében olvashatja:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza az Eladóhoz. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy az új termékként történő értékesítést nem teszik lehetővé. Amennyiben a termék 8 munkanapon belül a garancia hatálya alá tartozó hibával meghibásodik, akkor ezekre a termékekre automatikusan vállaljuk a 8 munkanapon belüli visszavásárlást.

Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie.

Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 30 napon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.

A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a termékről felbontás után a szállítást végző jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a szállítást végző ( sofőr, futár ) által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

Amennyiben megrendelését a termék kiszállítása előtt, vagy azt követően 48 órán belül lemondja, és előreutalással fizetett, akkor a banki tranzakciós költséggel csökkentve utaljuk vissza a bankszámlájára az áru ellenértékét.

Az eladó üzlethelyiségében személyesen megvásárolt árukra nem vonatkozik az elállás joga. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amelyet a fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, rendeltek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

A megrendelt termék átvétele után Vevő/Viszonteladó csak a törvényben meghatározott esetekben jogosult a szerződéstől elállni.

VI. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Eladó szavatol azért, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a szerződésben meghatározott minőségi feltételeknek. Amennyiben a megrendelésben, számlában vagy terméket kísérő egyéb okmányban nincs kifejezett utalás a minőségre, úgy Eladó a termék átlagos ipari minőségét szavatolja

Eladó kiadványaiban és honlapján feltüntetett műszaki adatok csupán tájékoztató jellegűek. Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméken fejlesztésüket célzó konstrukciós változtatásokat végezzen.

A termék mennyiségileg és minőségileg a terméket kísérő szállítólevél, illetve számla adatai szerint tekintendő átadottnak és átvettnek. Ezt követően a szállítólevél ezzel kapcsolatos megjegyzéseinek hiányában Vevő nem jogosult semmilyen utólagos kifogásra a megtekintésre megállapítható hiány vagy sérülés tekintetében.

Vevőt az átvett termékkel kapcsolatban megvizsgálási kötelezettség terheli. A nem rejtett, megvizsgáláskor nyilvánvalóan megállapítható hibákért szavatossági igényét legfeljebb a termék átadás-átvételétől számított 48 órán belül, illetve rejtett hiba esetén a felismeréstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az átvételtől számított 12 hónapon belül jelentheti be érvényesen. Rejtett hibának minősül a termék mindazon minőségi hibája (gyártási- vagy anyaghiba), amely a termék kicsomagolásakor alapos átvizsgálás ellenére sem állapítható meg.

Jótállással szállított termékek esetén az Eladó a jótállási jegyen feltüntetett határidőben és feltételekkel vállal jótállási kötelezettséget. Megszűnik az Eladó jótállási kötelezettsége a használati utasításnak nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból, természetes elhasználódásból, szakszerűtlen tárolásból, karbantartásból vagy kontár javításból eredő hibák esetén.

A kifogást írásban, a termék azonosítására alkalmas adatokkal, valamint a hiba pontos leírását, mértékét és felfedezésének körülményeit is tartalmazó megfelelő okirati bizonyítékokkal alátámasztva kell bejelenteni. Eladó követelheti a szavatossági/jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti számla bemutatását.

Vevő a kifogás rendezéséig a terméket nem jogosult felhasználni vagy továbbértékesíteni, és köteles biztosítani az Eladó részére, hogy a reklamált terméket megtekinthesse, megvizsgálhassa vagy megvizsgáltathassa.

Eladó a kifogás kézhezvételét követő 15 napon belül, amennyiben a reklamáció jogosságáról meggyőződött, a hiba jellegétől és mértékétől függően javaslatot tesz a kifogás kijavítással, cserével vagy árengedménnyel történő rendezésére. Csere esetén Vevő eltérő megállapodás hiányában a cseretermék átvételével egyidejűleg köteles a reklamált terméket az Eladónak visszaszolgáltatni.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

49/2003. (VII.30.) GKM rendelet

VII. ÁRU VISSZAVÉTELEZÉS SZABÁLYAI

Árut csak sértetlen egységcsomagban veszünk vissza, amely alkalmas kereskedelmi csomagolásra. Nem alkalmasnak ítéljük a csomagolás megsérülését okozóan eltávolítható címkét ill. feliratot.

Visszavételi ár:

Garanciális csere ill. szállításkori azonnali elállás esetén ill. ha a Vevő 1 héten belüli írásban jelzi a visszavételezési igényét a számlázási ár.

Ha vevő - előzetes írásbeli értesítés nélkül - 1 héten túl, de 1 hónapon belül küldi vissza az árut a számlázási ár –5 %.

1 hónapon túl nem veszünk vissza árut, kivéve a tartozás fejében történő áru visszaszállítást. Ebben az esetben a visszavételi ár a számlázási ár –20 %

A Vevő téves megrendelése miatti jóváírás esetén nettó 500,- Ft/tételfajta adminisztrációs költséget számítunk fel a jóváíró számlával egyidejűleg.

Egyedi – nem készletezett – termékekre csak írásban fogadunk el megrendelést. Ezeket a termékeket téves megrendelés esetén nem áll módunkban visszavenni.

VIII. EGYÉB KIKÖTÉSEK

Mindkét fél számítógépes rendszerén az elvárható biztonsági feltételek mellett tárolt elektronikus dokumentumok és információk a felek közötti kommunikáció és a szerződés teljesítésének kölcsönösen elfogadott bizonyítékát képezik.

A szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződésre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és más hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseire.

A szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek kölcsönösen alávetik magukat hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen ÁSZF 2013. február 20-án lép hatályba és visszavonásig hatályban marad.

Eladó jogosult jelen ÁSZF-et különös tekintettel a jogszabályi változásokra és üzletpolitikájának megváltozására tekintettel bármikor egyoldalúan módosítani. A felek szerződéses viszonyára azonban mindig az egyedi szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pomáz, 2013. február 20.

HART-Technik Kft.Elfogadom az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót